Panflute | Anasayfa
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6
PanFlüt'e Hoşgeldiniz

Pan Flüt Tarihçesi

 Panflüt, Neolitik Çað’dan beri kamýþ sayýsý deðiþik olmak üzere birçok müzik kültüründe görülen oldukça eski bir müzikal enstrümandýr. Uzunluklarý farklý olan, yan yana baðlanmýþ metal, kil ya da ahþaptan borulardan yapýlýr.

Ur’daki mezarlarda pan flüte rastlanmamýþtýr. Sümerler’de, Babilliler’de ve Asurlular’da ise nefesli sazlarla ilgili deliller yetersizdir. Eski Mýsýr’da pan flüt kullanýldýðýna dair tarihi kayýtlar bulunsa da hiçbir tablette bu enstrümanla ilgili bir ize rastlanmamaktadýr. Tarihte Ýbraniler, pan flütü “ugab” adýyla kullanýlmýþtýr. Louvre müzesinde olan ve Gaziantep civarýnda bulunduðu iddia edilen bir rölyefte pan flüt Ã§alan bir insan figürü bulunmaktadýr.

Çin’de Milattan önce 8. ve 11. yüzyýllarda kâhinlerin kehanette kullandýklarý kemikler üzerinde pan flüt resmi bulunmaktadýr. Ayrýca bu çalgýnýn M.Ö. 770-476 yýllarýna ait taþtan yapýlmýþ þekline de rastlanmýþtýr.

Hotan’da yapýlan kazýlarda bulunan kilden yapýlmýþ eþyalar arasýnda Uygurlara ait, panflüt çalan birçok insan figürü bulunmuþtur.

Warren D. Anderson M.Ö. 2700-2500 tarihli bir figürün panflüt çalan bir Kyklades müzisyenini temsil ettiðini iddia etmektedir. Eski Grekler ve Romalýlar da Panflüt kullanmaktaydý.

Eski Yunanda panflütün adý syrinx olup, çobanlar tanrýsý olan keçi ayaklý Pan tarafýndan icad edildiði inancý yaygýndý.Yunan mitolojisine göre Pan, Syrinx adlý su perisini kovalarken Syrinx bir ýrmaða girer ve tanrýlar onu kamýþ haline getirir. Pan, aralarýnda Syrinx’in de bulunduðu kamýþlarý toplayarak, kendi adýyla anýlan bir çoban kavalý olan panflütü yapar. Eski Yunanda syrinx daima dinî bir çaðrýþým yapmýþ ve kýrsal hayatýn bir parçasý olarak kabul edilmiþtir. Bu nedenle Platon kýr çobanlarýna ait olduðu için küçümsediði panflüte ünlü eseri Republic’de yer vermemiþtir. Aristo ise Problemata Physica adlý eserinde bu çalgýnýn yapýsýný anlatmýþtýr. Greko-Romen Ýkonografisi’nde kamýþ sayýsý 5 ile 13 arasýnda deðiþen panflütler görülmektedir.

Günümüzde Romanya’da hâlâ profesyonel halk müzisyenleri tarafýndan yaygýn olarak kullanýlan panflütün adý Doðu orijinli olduðu iddia edilen nai veya muskaldýr.

W. Feldman’a göre, XIX. yüzyýl boyunca lautari de denilen Roman asýllý bu halk çalgýcýlarý Grek ve Türk repertuarýný kullanmaktaydý. Romanya ile etnik baðý olan Moldavya’da da halk çalgýlarý arasýnda nai adýyla panflüt bulunmaktadýr. Gürcistan’ýn Gurija bölgesinde panflütün antik tipi olarak bilinen bir þekli soinari adýyla kullanýlmaktadýr. Bugün hâlâ farklý sayýda kamýþlardan oluþan panflütler, deðiþik adlarla Romanya ve Gürcistan dýþýnda Peru, Bolivya, Ekvator, Avustralya açýklarýnda Malenezya ve Vanatu adalarýnda kullanýlmaktadýr.

PanFlüt Galerisi
  • Apartments
  • Apartments
  • Apartments
  • Apartments
  • Apartments
  • Apartments
  • Apartments
  • Apartments
PanFlüt Çeşitleri

ANATOLİA Panflute 018

ANATOLİA Panflute 017

 

ANATOLİA Panflute 016

ANATOLİA Panflute 015

ANATOLİA Panflute 014

 
PanFlüt Kategorileri
Paixiao (Çin)
So (Kore)
Sirinks
Antara
Khene (Laos)
Soinari (Gürcistan)
Nai(Romanya,Moldova)
Miskal(Türkiye,Azerbaycan,İran)
Kuvytsi, Svyryli, Rebro (Ukrayna)
Siku(Peru, Ekvador, Şili, Bolivya ve Arjantin)
Pan Flute Turkey

PanFlüt Haberleri
21-03-2013
Gheorghe Zamfir Türkiye'de 5 konser verecek devamı...


21-03-2013
Frig dönemi çalgısı pan flüt hediyelik eşya oldu devamı...


30-03-2013
İki Metrelik Pan Flütle Rekorlar Kitabına Girmek İstiyor devamı...PanFlüt Bağlantıları