Panflute
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6

Bizden Haberler

Gheorghe Zamfir Türkiye'de 5 konser verecek - 21-03-2013
Aþk þarkýlarýnýn unutulmaz besteci ve yorumcusu Gheorghe Zamfir; 9-15 Þubat 2012 tarihleri arasýnda, Sevgililer Günü haftasýnda vereceði 5 konserde Türkiye'deki sevenleriyle buluþacak!
Gheorghe Zamfir Türkiye'de 5 konser verecek

Dünyanýn en ünlü ve en baþarýlý pan flüt sanatçýsý Zamfir; Bodrum, Ankara, Ýstanbul ve Eskiþehir'de vereceði konserlerde, farklý müzikal dünyalar arasýnda köprü kuran benzersiz repertuarýný seslendirecek.

Pan flüt virtüözü Gheorghe Zamfir Türkiye turnesi kapsamýnda; 9 Þubat Perþembe akþamý Bodrum Marmara Koleji Konser Salonu'nda, 11 Þubat Cumartesi akþamý Ankara'da Milli Eðitim Bakanlýðý Þura Salonu'nda, 12 Þubat Pazar akþamý Ýstanbul Kültür Üniversitesi Akýn Güç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde, 13 Þubat Pazartesi akþamý Caddebostan Kültür Merkezi'nde (CKM), 15 Þubat Çarþamba akþamý ise Eskiþehir Anadolu Üniversitesi Akm'de konserler verecek. Gheorghe Zamfir, farklý müzikal dünyalar arasýnda bir köprüye benzetilen repertuarýnda; çingene müziðine, ana vataný Romanya'nýn folkloruna duyduðu sevgiye her zaman yer verirken, bunlarý Puccini, Verdi, Mozart, Schubert gibi bestecilerin eserleriyle bir arada çalarak çok etkileyici performanslar sergiliyor.

200'den fazla albüme, 40 milyondan fazla albüm satýþýna, 90 altýn ve platin albüm ödülünün yaný sýra sayýsýz ödüllere ve 5 kýtada gerçekleþtirilen turnelere imza atan Gheorghe Zamfir; müzikteki rolü son derece küçük ve önemsiz olan bir enstrümaný, üflemeli çalgýlarýn arasýnda çok önemli bir yere kavuþturarak, sahip olduðu sihri gözler önüne seriyor. Onlarca yýldýr tüm dünyada bir ikon olarak kabul edilen, yaþayan efsane Gheorghe Zamfir; dünya basýný ve dinleyicileri tarafýndan "Pan Flütün Kralý" gibi isimlerle anýlýrken, mitolojik tarifiyle "Tanrýnýn Enstrümanýný Yeniden Canlandýran Adam" olarak da onurlandýrýlýyor. 1960'lardan bu yana, dünyanýn her yerinde konserler veren efsanevi pan flüt sanatçýsý; Kuzey Amerika'dan Çin'e, Güney Afrika'dan Avustralya'ya her yerde kendisini seven ve müziðine ilgi duyan bir kitle buldu ve pan flütü her kültüre, her coðrafyaya sevdirdi.

Repertuarýndaki çok yönlülük ve yaratýcýlýk, sanatçýya dünya çapýnda övgüler ve ödüller getirirken, Zamfir ayný zamanda Fransa'da "Chevalier des Arts et Lettres de France" ve "20. Yüzyýlýn En Popüler Besteci ve Sanatçýsý" unvanlarýna da layýk görüldü. "Benim için en önemli olan þey yaratýcýlýktýr." diyen sanatçý, film müziklerinde de büyük bir baþarý yakaladý. Gheorghe Zamfir; "Once Upon a Time in America", "The Karate Kid" gibi filmlerin müziklerine imza atarken, Quentin Tarantino'nun "Kill Bill Vol. 1" isimli filminde, James Last Ortchestra ile kaydedilen "The Lonely Shepherd" parçasýyla da büyük dikkat çekti.

Ayný zamanda sanatçýnýn "Once Upon a Time in America" adlý parçasý, "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" isimli sevilen dizide sýk sýk Türk dinleyicilerinin karþýsýna çýkýyor.

Radyo Voyage'ýn medya sponsoru olarak destek verdiði Gheorghe Zamfir konserlerine ait biletler, Biletix'ten ve salonlarýn giþelerinden temin edilebilir. 
 
PanFlüt Kategorileri
Paixiao (Çin)
So (Kore)
Sirinks
Antara
Khene (Laos)
Soinari (Gürcistan)
Nai(Romanya,Moldova)
Miskal(Türkiye,Azerbaycan,İran)
Kuvytsi, Svyryli, Rebro (Ukrayna)
Siku(Peru, Ekvador, Şili, Bolivya ve Arjantin)
Pan Flute Turkey

PanFlüt Haberleri
21-03-2013
Gheorghe Zamfir Türkiye'de 5 konser verecek devamı...


21-03-2013
Frig dönemi çalgısı pan flüt hediyelik eşya oldu devamı...


30-03-2013
İki Metrelik Pan Flütle Rekorlar Kitabına Girmek İstiyor devamı...PanFlüt Bağlantıları