Panflute
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6

Bizden Haberler

Frig dönemi çalgısı pan flüt hediyelik eşya oldu - 21-03-2013

Frigya'nýn giriþ kapýsý olarak nitelendirilen Eskiþehir'in Seyitgazi ilçesinde Frig dönemi çalgýsý olan pan flüt üretiliyor

Seyitgazi Belediye Baþkaný Adnan Yalçýn Þen, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Seyitgazi'nin 5 bin 500 yýllýk tarihinde Hititler, Frigler, Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu ve Osmanlý medeniyetlerine ev sahipliði yaptýðýný kaydetti.

Seyyid Battalgazi Külliyesi ve birçok tarihi eserin yer aldýðý ilçeye yýlda 60 bin turist geldiðini ifade eden Þen, þöyle konuþtu:

''Ýlçeye gelen turistler yöreye özgü ürün olup olmadýðýný soruyor. Biz de bunun üzerine harekete geçtik. Çeþitli hediyelik eþyalara yapýyoruz. Ýlçemize özgü bir taþ bebeðimiz var. Vatandaþlar bunlara ilgi gösteriyor. Hediyelik eþya Ã§eþitliliði artýyoruz. Ýlçede 46 taþýnmaz kültür varlýðýmýz var. Çeþitliliði belirleyip her türlü ürünü yapacaðýz.''

Pan flütü dünyaya tanýtmak istiyoruz

Þen, ilçenin Frigya'nin giriþi kapýsý olduðunu, bu kültürün izlerini yaþatmaya çalýþtýklarýný da bildirdi.

Belediyeye ait bir evde Frig kültürüne ait bir pan flüt üretmeye baþladýklarýný anlatan Þen, þöyle devam etti:

''Bu flüt Friglerin yaygýn çalgýsýydý. Yakýndan hediyelik eþya olarak üretime baþlayacaðýz. Pan flüt, Frig döneminde kullanýldýðý gibi Osmanlý'da 'miskal' ismini alarak Mehter takýmý tarafýndan kullanýlmýþ. Yöreye has olan pan flüt, Friglerde doðal yaþamýn ana ögesiydi. Bunlara hediyelik eþya haline getirmeyi uygun gördük. Yöremizdeki kamýþlardan topladýk. Numune çalýþmalarý yapýldý. Kendi kültürümüzün ve Frig döneminin eseri pan flüt bölgemizde satýlmaya baþlanacak. Çukurca bölgesinde Frig dönemi eserleri arasýnda Eskiþehir'in yetiþtirdiði deðerlerden olan Aydýn Yavaþ'ý davet ederek bir konser vermesini istiyoruz. Pan flütü tekrar dünyaya tanýtmak istiyoruz.'' (A.A)


 
PanFlüt Kategorileri
Paixiao (Çin)
So (Kore)
Sirinks
Antara
Khene (Laos)
Soinari (Gürcistan)
Nai(Romanya,Moldova)
Miskal(Türkiye,Azerbaycan,İran)
Kuvytsi, Svyryli, Rebro (Ukrayna)
Siku(Peru, Ekvador, Şili, Bolivya ve Arjantin)
Pan Flute Turkey

PanFlüt Haberleri
21-03-2013
Gheorghe Zamfir Türkiye'de 5 konser verecek devamı...


21-03-2013
Frig dönemi çalgısı pan flüt hediyelik eşya oldu devamı...


30-03-2013
İki Metrelik Pan Flütle Rekorlar Kitabına Girmek İstiyor devamı...PanFlüt Bağlantıları